مشخصات فردی و زندگینامه
نام:اسفندیار
نام خانوادگی:صفری
پست الکترونیک:esfandiuarsafai@gmail.com
نخصص ها:حقوق ، فقه و اصول ، سایر

زندگی نامه


باسمه تعالی شأنه و له الحمد


انشاء الله اگر توفیقی باشد، در آینده زندگی نامه ناقابل اینجانب به صورت تفصیلی تقدیم خواهد شد.

گذشت عمر و تو گویی خیال و خوابی بود***گذشته حسرت و آینده چون سرابی بود...

ز عمر طَرْف نبستیم جز در آن محفل*** که همزبان قلمی همنشین کتابی بود....(گزیده ای از یک غزل مرحوم علی صدارت متخلص به نسیم)

 در حال حاضر به این دو بیت علّامه ذوالفنون مرحوم بهاء الدین محمد بن حسین جَبَلِ عامِلی معروف به شیخ بَهایی، متوفای 8 شهریور سال 1000 خورشیدی،- که خشنودی پروردگار بر روان پاک وی گوارا باد-  بسنده می کنم:

فردا که مُحقِّقانِ هر فن طلبند* حسْنِ عمل از شیخ و بَرَهْمن طلبند*

از آنچه  دروده ای جُوی نستانند* وز آنچه نَکِشته ای به خَرمَن طلبند.


آدرس الکترونیکی:


esfandiuarsafari@gmail.com