مشخصات فردی و زندگینامه
نام:اسفندیار
نام خانوادگی:صفری
پست الکترونیک:esfandiuarsafai@gmail.com
نخصص ها:حقوق ، فقه و اصول ، سایر

زندگی نامهآدرس الکترونیکی:esfandiuarsafari@gmail.com