اعانت بر جرم
69 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله به بررسی اعانت بر جرم در قرآن می پردازد و برای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دانشنامه قرآنی تدوین شده است.