پایندی مالک به قرارداد مدیر
50 بازدید
محل نشر: فصلنامه گفتمان حقوقی ش 14
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
متن مقاله در رابطه با قراردادهایی که مدیر طبق ماده 306 قانون مدنی منعقد می کند می باشد.