گستره و ناکارآیی استقلالی قاعده احسان
42 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در مقاله اثبات شده است که قاعده احسان غیر از مواردی که در شرع حرام یا در قانون ممنوع است را در برمی گیرد، اما نمی توان به اثبات اذن به قاعده احسان استناد کرد، نخست باید از طریق ادله معتبر مأذون بودن شخص اثبات شود، وانگهی نوبت به جریان قاعده احسان می رسد. تفصیل مطلب را با بیان مطالب نو زیادی و نقد مبانی موجود، در کتاب بررسی فقهی- حقوقی اداره مال غیر آورده ام.