پاسخ به پرسشهای محاکم حقوقی در 5 مجلد
57 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388
تعداد جلد : 5
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
در این مجلدات به پرسشهای ارسال شده از سوی دادگاه های حقوقی به صورت گروهی پاسخ داده شده است.